Följ Grant Thornton

Ledningsfrågor största anledningen till att företagsaffärer misslyckas för Private Equity-bolagen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2014 09:45 CET

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har i en undersökning intervjuat representanter från 175 ledande aktörer inom riskapitalbranschen (private equity) om branschen och dess utmaningar att bl.a. skapa värde och tillväxt i portföljbolagen. Undersökningen visar att private equity-bolagen nu fokuserar på avkastning snarare än inträdesmultiplar. En annan slutsats är att så kallade ”secondary buyouts” ökar i betydelse samt att förståelse för företagsledningens förmåga att kunna leverera i enlighet med affärsplanen, blivit en allt viktigare framgångsfaktor.

Private equity har alltid fokuserat på att skapa värde och bidra till tillväxt i portföljbolagen. Sedan branschens begynnelse, har riskkapitalbolagen på många sätt försökt att uppnå denna målsättning, med varierande framgång. Efter den globala finanskrisen har frågan blivit än mer aktuell: hur kan private equity leverera sina värdeskapande löften? Dessa frågor belyser Grant Thorntons rapport, som lyfter fram tre framgångsfaktorer för Private Equitybolagen:


1. Förstå företagsledningens förmåga tidigt i förvärvsprocessen
Som ett led i beslutsprocessen för investeringsbeslutet är det viktigt att utvärdera företagsledningens möjligheter att implementera och leverera i enlighet med den fastställda affärsplanen. Trots detta visar sig ledningsfrågor vara den enskilt största anledningen till varför affärer misslyckas eller avbryts i due diligence-fasen enligt rapporten. Slutsatsen i undersökningen är att investerarna måste utvärdera ledningens kvalitet och förmåga så tidigt som möjligt i förvärvsprocessen.
- I Sverige ser vi tydligt hur många private equity-aktörer i ett tidigt skede identifierar ledningsutmaningarna och snabbt påbörjar en process för att forma och rekrytera en ny ledningsgrupp i portföljbolagen, säger Carl-Johan Regell, partner och ansvarig för branschgruppen Private Equity hos Grant Thornton. Men det finns även fall där inte ledningsfrågan initialt tas på tillräckligt stort allvar och där ledarförändringarna drar ut på tiden. Detta brukar då få negativa konsekvenser på investeringens avkastningsmål. I ägarledda företag är det snarare regel än undantag med ledningsbyten för att möta de nya affärsplanerna där fokus är tillväxt, effektivitet och lönsamhet, menar Carl-Johan Regell.


2. Det handlar mindre om inträdesmultiplar och mer om avkastning
Dagens konkurrensutsatta marknad kräver ökat fokus på effektivitetsförbättringar om avkastningsmålen ska uppnås för riskkapitalaktörerna. De behöver överväga vilken påverkan detta har på möjligheterna att i framtiden resa kapital och vilken effekt de framtida avyttringsstrategierna får på de eventuellt längre innehavsperioderna i investeringsportföljerna.


3. ”Secondaries” utgör fina förvärvsmöjligheter, inte bara en exitväg
Även om de så kallade ”secondary-tillgångarna” har mindre potential för värdeskapande aktiviteter utifrån ett förvärvsperspektiv, är det ett faktum att ett företag som redan har genomgått en private equity-cykel har klara fördelar för förvärvaren. På en marknad där möjligheten till affärsavslut är utmanande, accepteras en premium för större transparens och lägre risk i affärsavsluten.
Rapporten ger uttryck för en hårdnande konkurrens att hitta bra affärsmöjligheter, vilket gäller även i Sverige menar Carl-Johan Regell:
- Medan riskkapitalmarknaden har gynnats av större möjligheter till exit, ett förbättrat kapitalanskaffningsklimat och bättre finansieringsmöjligheter, har det lett till större konkurrens och större utmaningar till att finna kvalitet och affärsmöjligheter till bra priser, säger Carl-Johan Regell. Större konkurrens innebär högre priser. Högre priser vid investeringstillfället gör det svårare att uppnå avkastningsmålen vid en exit. Detta i sig driver på frågan om hur tillräckligt mycket värdeskapande som kan genereras för att motivera kostnaderna och avkastningen som är förknippade med riskkapitalet, avslutar han.


Om undersökningen
Grant Thornton har genom Arbor Aquare Associates, som är ett oberoende marknads-undersökningsföretag, låtit intervjua 175 beslutsfattare från privata private equityföretag i sju regioner. (Europa 33 %, Nordamerika 18 %, Asien-Stillahavsområdet 20 %, Mellanöstern och Afrika 13 %, Indien 6 %, Ryssland 2 % Intervjuerna ägde rum augusti-oktober 2014. Detta är en årlig undersökning som nu gjorts för fjärde året i rad. Läs en executive summary av Private Equity-rapporten på www.grantthornton.se/rapporter

För mer information kontakta:
Carl-Johan Regell, auktoriserad revisor, partner, ansvarig för branschgruppen Private Equity
T 072-717 70 39
E carl.johan.regell@se.gt.com

David Ramm, partner, Corporate Finance
T 070-329 97 43
E david.ramm@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
www.grantthornton.se/press, www.grantthornton.se/rapporter

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har över 1000 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 35 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.