Media no image
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Friande dom för Grant Thornton i Kraft & Kultur-målet

Nyheter   •   Jul 08, 2016 14:14 CEST

Grant Thornton och revisorn Elisabeth Simonsson frias i skadeståndsmålet Troms Kraft mot Grant Thornton i Stockholms tingsrätt.

Det norska elbolaget Troms Kraft stämde Grant Thornton på närmare 1,8 miljarder kronor. Bakgrunden är att Troms Kraft har hävdat brister i revisionen av dotterbolaget Kraft & Kultur.

Stockholms tingsrätt beslutar att fria Grant Thornton och revisorn från allt skadeståndsansvar. Dessutom ska Troms Kraft betala ersättning för rättegångskostnader till Grant Thornton och ombudskostnader för revisorn.

- Vi välkomnar att domstolen delar vår uppfattning, säger Lisbeth Larsson, informationschef Grant Thornton. Vi har under denna långa tid varit övertygade om att motparten inte har kunnat nå framgång med sin talan.

Tingsrätten har gjort bedömningen att revisorn i allt väsentligt gjort vad som ankommit på henne och att det huvudsakliga felet har legat i de manipulerade handlingar som hon fått av bolagets ledning.

Så här skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande:

- Hade bolagets ledning tillhandahållit revisorn ett riktigt och inte manipulerat underlag för hennes beräkningar hade frågan om revisorn genomfört korrekta revisioner sannolikt aldrig uppkommit kommenterar rättens ledamot rådmannen Bertil Sundin, som också framhåller att även om revisorn granskat ytterligare handlingar är det inte säkert att hon ändå skulle ha kunnat upptäcka manipulationerna.

Pressmeddelande från Stockholms tingsrätt

Grant Thornton och revisorn Elisabeth Simonsson frias i skadeståndsmålet Troms Kraft mot Grant Thornton i Stockholms tingsrätt.

Läs vidare »
Media no image

Livesändning av seminariet Näringslivet - en outnyttjad källa till lyckad integration

Nyheter   •   Jul 06, 2016 10:51 CEST

Invandringen sätter myndigheterna under hårt tryck samtidigt som många företag skriker efter spetskompetens. Den 6 juli ägnar Grant Thornton i Almedalen åt att skapa dialog kring hur systemet måste förändras för ökad integration, utveckling och tillväxt.

Välkommen till en dag som ägnas åt att skapa dialog kring hur systemet måste förändras för ökad integration, utveckling och tillväxt.

Du kan också följa vår livesändning på Periscope. Filmer med intervjuer som summerar vissa seminarier finns också att tillgå på www.grantthornton.se/filmalmedalen

Idag den 6 juli håller Grant Thornton seminarier och diskussioner på temat Näringslivet – en outnyttjad källa till lyckad integration? i Almedalen. Hur kan samhället och näringslivet samverka bättre för ökad integration? Den som inte är på plats i regnet kan följa livesändningar via Periscope. Följ även @GrantThorntonSE på twitter och med hashtags #integration #almedalen

Läs vidare »
Media no image

Svenska företag vill ta emot nyanlända – men hindren måste bort

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2016 09:25 CEST

Att arbete är en viktig nyckel till integration är ett argument som ofta hörs i samhällsdebatten. Mer än vartannat svenskt företag verkar också villigt att erbjuda praktik eller arbete till nyanlända, enligt en undersökning som revisions- och konsultföretaget Grant Thornton gjort tillsammans med konsultföretaget Kaleidoscope. Men företagen säger sig också uppleva hinder som måste undanröjas för att visionen ska bli verklighet.

Med hjälp av det oberoende undersökningsföretaget Mistat har Grant Thornton och Kaleidoscope frågat ägarledda företag om de skulle vilja ta in nyanlända samt vad som står i vägen. Bland de 214 svarande sa mer än vartannat företag att de skulle erbjuda praktik eller arbete förutsatt att upplevda hinder tas bort.* Det som framförallt skulle kunna förbättras är enligt de svarande:

  • Tidigare svenskundervisning för att förbättra språkkunskaperna
  • Bättre dialog med och mellan myndigheter för att matcha kompetens
  • Mindre byråkrati och snabbare processer

De svarade företagen skulle gärna se att nyanlända erbjöds språkundervisning redan från start. Detta tror man skulle underlätta för arbetsgivare att erbjuda praktikplatser tidigare. Många som äger och driver företag är också frustrerade över kontakterna med myndigheter och hur myndigheter arbetar sinsemellan med att matcha nyanländas kompetens med potentiella arbetsplatser. Två tredjedelar av de svarande (66 %) anser att för mycket byråkrati i kontakten med myndigheter kring att erbjuda praktikplatser och tidsbegränsad anställning till nyanlända är ett stort hinder. 68 procent tycker att det är ett stort hinder att det saknas en bra matchningstjänst, där det enklare än idag går att hitta nyanlända personer med efterfrågade profiler.

- Språket är viktigt både för att kunna utföra många arbeten men också för den allmänna trivseln. Det är därför viktigt att språkundervisning prioriteras och kommer igång tidigt. Vidare behöver svenska myndigheter kunna förenkla kontaktytorna gentemot omvärlden. Företag och nyanlända ska ha enkla vägar att hitta varandra och det ska vara intuitivt att förstå vilka regler som gäller. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre, säger Roland Dansell, marknadsområdeschef på Grant Thornton.

Av de öppna svaren som ingick i undersökningen kan man avläsa att en del företag som försökt ta in nyanlända är frustrerade över den brist på respons de mött från framförallt Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Exempel på upplevda problem är att processen tar för lång tid, de upplever inte att de får någon återkoppling på sitt intresse att hitta nya medarbetare och att det är svårt att få rätt information.

- Resultaten borde vara av intresse för politiker som funderar på hur integrationen ska klaras av på bästa sätt. Undersökningen visar tydligt att det finns en vilja bland företag att locka till sig fler medarbetare. Det är speciellt glädjande att de gör det på företagsekonomiska grunder och inte en fråga om välgörenhet från företagens sida. Politiker behöver bara se till att upplevda hinder undanröjs – det är en fråga om ledarskap snarare än utredningar och ny lagstiftning, säger Satish Sen, Kaleidoscope,

Sett till antalet platser som dessa 214 företag skulle kunna erbjuda, handlar det om ca 480 anställningar och 680 praktikplatser.

* En grov uppräkning till nationell nivå skulle ge motsvarande siffror på ca 300 000 –370 000 nya jobb och 385 000 – 480 000 praktikplatser. Sammantaget skulle det alltså kunna handla om upp emot 800 000 platser på svenska företag. Se mer ”Om undersökningen” nedan.

Om undersökningen
Undersökningsföretaget Mistat AB genomförde under perioden 10-23 juni en webbaserad undersökning med målgrupperna ägare, styrelseledamöter och vd:ar i s.k. ägarledda aktiebolag. Totalt gick enkäten ut till 2500 respondenter och 214 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på nio procent.

Intervjupersonerna fick ta ställning till och prioritera potentiellt upplevda hinder för att anställa eller erbjuda praktikplatser till nyanlända samt erbjöds möjlighet att själva addera ytterligare områden. I undersökningen fick man även uppge vilken prioritet som frågan har i ledningen och styrningen av företaget samt kvantifiera hur många platser man skulle kunna erbjuda om hindren togs bort.

Med ägarledda företag menas företag där ägarna också är aktiva i den operativa driften av företaget, antingen som medarbetare, i ledningen eller i styrelsen. Av Sveriges 414 000 aktiebolag (SCB nov 2015) brukar man uppskatta att de ägarledda motsvarar cirka 98,5 % av totala antalet aktiebolag. De flesta av dessa företag har mellan 0-250 mkr i årsomsättning och brukar benämnas som små eller mellanstora aktiebolag. Endast 0,1 % av alla svenska aktiebolag har fler än 250 anställda (SCB dec 2015).

De svarande företagen fördelas i grupper om omsättning 0-5 mkr (31%), 6-50 mkr (37%) och över 50 mkr (32%).

För att räkna ut vad svaren på frågan skulle bli på riksplanet och omfattande alla svenska företag har det dels brutits ner per företagsstorlek och sedan multiplicerats med antal svenska företag i den storleksklassen, dels dragits ner med en faktor för att inte överskatta siffran.  

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Att arbete är en viktig nyckel till integration är ett argument som ofta hörs i samhällsdebatten. Mer än vartannat svenskt företag verkar också villigt att erbjuda praktik eller arbete till nyanlända, enligt en undersökning som revisions- och konsultföretaget Grant Thornton gjort tillsammans med konsultföretaget Kaleidoscope. Men företagen säger sig också uppleva hinder som måste undanröjas.

Läs vidare »
Xnphqgj9fn3lpn6ugonv
Dwwwev8f5jkvzeie5me3 Buvcwf2wqmblva7jez1j

Anna Johnson - ny vd på Grant Thornton

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 08:00 CEST

Styrelsen i Grant Thornton har utsett Anna Johnson till ny vd för Grant Thornton. Anna Johnson är partner, auktoriserad revisor och för närvarande kontorschef vid Grant Thorntons marknadsledande kontor i Visby. Anna tillträder vd-posten den 1 september 2016, då hon efterträder Peter Bodin.

Media no image

Expansivt Grant Thornton växer i Örebro – och vill anställa ännu fler

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 07:57 CEST

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton växer vidare i Örebro genom rekrytering av sex medarbetare från byrån Din Ekonomi. Nyligen förvärvades även ekonomibyrån Libra Redovisning och i september sker tillträdet av förvärvade Örebro Affärskonsult. Kontoret har nu över 60 medarbetare i Örebro och öppnar upp för att bli ännu fler.

De sex medarbetarna från Din Ekonomi AB förstärker verksamheten med ekonomi- och konsulttjänster med fokus på affärsrådgivning, redovisning, ekonomi- och löneadministration. Grant Thornton tar också över kunduppdragen efter tidigare ägare.

Genom förvärvet av ekonomibyrån Libra Redovisning AB med fem anställda, inklusive en delägare, förstärks erbjudandet ytterligare och Grant Thornton kan fokusera ännu mer på att utveckla lönetjänsterna. Det är nu också klart att Grant Thornton förvärvar Örebro Affärskonsult AB med fyra anställda, inklusive en delägare. Det tillträdet kommer att ske den 1 september 2016.

Med dessa tre förstärkningar kommer Grant Thornton till hösten att närma sig 70 medarbetare i Örebro och förstärka sin position på marknaden. Och det finns behov av ytterligare rekryteringar framöver.

- Vi är glada över att knyta nya duktiga medarbetare till oss genom dessa rekryteringar och förvärv. Vårt Örebrokontor förstärks när vi har ännu fler rådgivare som har stor kompetens inom vårt expertisområde som är ägarledda företag. I takt med vår tillväxt öppnar vi även upp för ytterligare rekryteringar av duktiga rådgivare och revisorer, säger Leif Ericsson, kontorschef på Grant Thornton i Örebro.

Årets framtidsbyrå
Grant Thornton befinner sig på en spännande tillväxtresa. I höstas utsågs man till Årets Framtidsbyrå av branschorganisationen FAR och företaget är dessutom branschbäst i Universums undersökning ”Sveriges Bästa Arbetsgivare” för tredje året i rad med en hedrande sjätteplats totalt i undersökningen.

Grant Thornton i Örebro flyttade i höstas till nya, större lokaler i Kompassen-huset vid Stortorget. I och med flytten har företaget skapat en mötesplats för entreprenörer och nätverkande i Örebro. Bland annat kommer man i större utsträckning hålla sina uppskattade seminarier i de egna lokalerna.

För mer information kontakta:
Leif Ericsson, kontorschef Örebro
T 0705-60 22 43
E
leif.ericsson@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef Grant Thornton
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
Twitter: @GT_LisLar

www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton växer vidare i Örebro genom rekrytering av sex medarbetare från byrån Din Ekonomi. Nyligen förvärvades även ekonomibyrån Libra Redovisning och i september sker tillträdet av förvärvade Örebro Affärskonsult. Kontoret har nu över 60 medarbetare i Örebro och öppnar upp för att bli ännu fler.

Läs vidare »
Py4miisnktwdvqo8uc4n
Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Birgitta Molin - Årets kvinnliga Gasell

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 17:05 CEST

Den 27 april delades utmärkelsen Årets kvinnliga Gasell ut på Dagens Industris Gasellträff i Jönköping. Vinnaren Birgitta Molin, grundare och vd i Djurfarmacia, fick ta emot priset av Grant Thorntons marknadsområdeschef Maria Karlsten.

Media no image
Vfhj53cpuovrqprhzltr Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Sverige: löneförhöjning - javisst!

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 08:00 CEST

Så gott som alla svenska medelstora företag (98 %) avser erbjuda sina anställda en löneförhöjning under de närmaste tolv månaderna. Över hälften (58 %) avser dessutom att ge en löneökning som ligger över inflationsmålet*. Det gör Sverige till det mest generösa landet av 36 undersökta länder, visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning.

Just nu avslutas flera stora lönerörelser på den svenska arbetsmarknaden och många arbetstagare förväntar sig löneökningar. Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har i flera år kartlagt hur de privatägda företagen avser att agera och konstaterar att Sverige toppar löneökningslistan år efter år. Den senaste undersökningen omfattar 2500 företagsledare i 36 länder, varav 400 svenska företagledare i bolag med mellan 50-500 anställda.
Sverige ligger överst i den globala reallönerankingen före Botswana och Storbritannien, där 40 respektive 35 procent av företaget avser att ge en högre andel ökning än inflationen. I botten finns inte helt oväntat Grekland, där endast fyra procent av företagen förväntar sig en löneökning överhuvudtaget för sina anställda under de kommande tolv månaderna.

- Vi har under ett antal år följt utvecklingen på löneområdet och kan konstatera att Sverige alltid befinner sig i toppen av listan, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Just nu har vi en valutasituation som gör att vi i Sverige är konkurrenskraftiga gentemot dollarn och inflationen ligger på låga nivåer, men det är ändå intressant att se att vi i Sverige mer eller mindre tar löneförhöjning som en självklarhet. Få andra länder har samma priviligierade sits. Risken är förstås att marknaden inte ställer om när vi behöver vara återhållsamma, om löneförhöjning alltid är en självklarhet, påpekar Bodin.

Förväntningar hos viktiga handelspartners
Ett av fem tyska företag svarar att man förväntar sig högre löneökningar än inflationstakten. I USA är andelen något högre med 27 procent.I botten av rankingen hittar vi, förutom Grekland, även länder som Ryssland och Finland, där en respektive fyra procent av bolagen ger reallöneökningar. I Kina är andelen nio procent. (Norge och Danmark ingår ej i undersökningen)

*Sveriges Riksbank har för 2016 ställt upp ett mål för penningpolitiken att hålla inflationen, mätt med KPI, på två procent.

Om undersökningen

Grant Thorntons International Business Report (IBR) ger insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10,000 företag per år i 36 länder. Intervjuerna genomförs kvartalsvis primärt som telefonintervjuer och varje kvartal intervjuas cirka 2500 företag. Fjärde kvartalets intervjuer är gjorda i november-december 2015. Denna unika undersökning har ända upp till 23 års trenddata för vissa länder, däribland Sverige. I Sverige har för fjärde kvartalet 400 svenska företag med mellan 50-500 anställda intervjuats.

Ta del av den globala undersökningen på www.grantthornton.global/en/insights/

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige

T 0708-21 71 69

Epeter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

Elisbeth.larsson@se.gt.com

Twitter: @GT:_LisLar

www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1150 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Så gott som alla svenska medelstora företag (98 %) avser erbjuda sina anställda en löneförhöjning under de närmaste tolv månaderna. Över hälften (58 %) avser dessutom att ge en löneökning som ligger över inflationsmålet*. Det gör Sverige till det mest generösa landet av 36 undersökta länder, visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning.

Läs vidare »
Yk7yhighaeiserv1rz0k
Vfhj53cpuovrqprhzltr Dwwwev8f5jkvzeie5me3

Vd-byte i Grant Thornton

Nyheter   •   Mar 31, 2016 08:00 CEST

Grant Thornton kommer att genomföra ett vd-byte som innebär att Peter Bodin efter 16 år kommer att lämna vd-posten. Bytet är planerat att ske i september 2016 och processen att utse en efterträdare pågår. Styrelsen anser att det är en bra tidpunkt för ett vd-byte. Företaget går bra med god tillväxt och lönsamhet i verksamheten samtidigt som ett omfattande förändringsarbete pågår i bolaget.

Media no image

Kvinnor i företagsledning: Ryssland i toppen. Japan i botten.

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 11:00 CET

Andelen kvinnor i företagsledningar globalt har ökat marginellt det senaste året, från 22 till 24 procent, visar en ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Undersökningen omfattar över 5500 beslutsfattare i 36 länder. I Ryssland består nästan hälften av företagsledningarna (45 %) av kvinnor. Motsvarande siffra i Japan är endast sju procent.

Ryssland i topp
Östereuropa fortsätter att toppa rankingen. I Ryssland innehas 45 % av ledande befattningar av en kvinna, följt av de baltiska staterna Litauen (39 %), Estland (37 %) och Lettland (35 %). I Östeuropa saknar endast 16 procent av företagen kvinnlig representation i högsta ledningen.

Tyskland och Japan i botten
Dystrare är det i Tyskland där sex av tio företag helt saknar kvinnlig representation i företagsledningarna och där endast 15 procent av ledande positioner innehas av kvinnor. Även Nederländerna visar låga resultat med 18 procent kvinnor på ledande positioner och där knappt hälften av företagen (48 %) saknar kvinnlig representation i företagsledningen. Helt i botten av rankingen kommer Japan med sju procent kvinnor på ledande positioner och där så många som tre av fyra företag (73 %) helt saknar kvinnor i sina företagsledningar.

- Så länge undersökningen gjorts har Japan alltid legat i botten av jämställdhetsrankingen, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Tyskland har nu lagstiftat om kvotering i styrelser för de större bolagen, men frågan är om det har någon verklig effekt, när företagsledningarna i näringslivet är så ojämställda.

- Det finns flera initiativ för att öka jämställdheten generellt i Tyskland. Den tyska regeringen har till exempel från i år infört en lagstadgad skyldighet att det ska vara minst 30 procent kvinnliga ledamöter i kontrollorganen för de drygt 100 största börsnoterade bolagen. Men fler kvinnor måste också vara kvar i arbetslivet efter att de har skaffat barn och därför infördes 2013 en lag på att barn från ett års ålder har rätt till barnomsorg. Nu byggs barnomsorgen ut på alla håll i Tyskland, vilket också gynnar kvinnor i ledande positioner, kommenterar Kerstin Kamp-Wigforss, chefjurist på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Ingen utveckling hos EU-länderna
Utvecklingen inom EU har i princip stått stilla de senaste fem åren. Resultatet visar fortsatt på omkring en fjärdedel (24 %) kvinnor i ledande positioner och att nästan fyra av tio företag (37 %) saknar kvinnlig representation i högsta ledningen. Den starka utvecklingen i Baltikum dras ner av den dåliga representationen i Tyskland och Nederländerna.

Endast var tionde kvinna är vd
Sett till ledande befattningar tenderar kvinnor globalt att ha positioner som till exempel hr-chef, (23 %) och ekonomichef (21 %). Andelen kvinnliga vd:ar är endast nio procent, nästan lika få som andelen kvinnliga försäljningschefer på åtta procent. I Sverige är det dock vanligare att kvinnor är ekonomichefer (37 %) än hr-chefer (27%). Andelen företag med kvinna som vd är i Sverige 13 procent.

Sakta framåt i Sverige
Drygt var fjärde person (27 %) i svenska företags högsta ledningar är kvinna. Andelen har i princip legat still de senaste tre åren. Men när undersökningen startade 2004 var knappt var femte (18 %) person i ledningen kvinna.

Om undersökningen
Undersökningen om kvinnor i högsta ledningen har gjorts sedan 2004 och omfattar i år 5520 företagsledare i medelstora företag. Intervjuerna har genomförts under perioden september-december. I Sverige har 500 svenska företag med 50-500 anställda intervjuats. Grant Thorntons researchpartner Millward Brown ansvarar för undersökningen som primärt genomförs som telefonintervjuer. I Sverige genomförs intervjuerna av företaget Prospector.

För mer information kontakta:
Peter Bodin, vd Grant Thornton Sverige
T 0708-21 71 69
E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
Twitter: @GT:_LisLar

www.grantthornton.se/press
Twitter:@GrantThorntonSE

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget har cirka 1100 medarbetare på 23 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 40 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Jämställdheten på Grant Thornton ser ut enligt följande:

Styrelse2 kvinnor5 män (kvinnlig styrelseordförande)
Företagsledning4 kvinnor3 män
Övriga chefer52 kvinnor56 män
Delägare33 kvinnor103 män

Andelen kvinnor i företagsledningar globalt har ökat marginellt det senaste året, från 22 till 24 procent, visar en ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Undersökningen omfattar över 5500 beslutsfattare i 36 länder. I Ryssland består nästan hälften av företagsledningarna (45 %) av kvinnor. Motsvarande siffra i Japan är endast sju procent.

Läs vidare »
Nklhihxyc8ubwyjnu8bb

Fortsatt få kvinnor i de svenska företagsledningarna

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2016 08:00 CET

Drygt var fjärde person (27 %) i svenska företags högsta ledningar är kvinna, visar en ny undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. Andelen har i princip legat still de senaste tre åren. Men när undersökningen startade 2004 var knappt var femte (18 %) person i ledningen kvinna.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Är Informations- och marknadschef på Grant Thornton och medlem i Grant Thorntons företagsledning. Är företagets talesperson i de flesta... Visa mer

Om Grant Thornton

Som ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag hjälper vi våra kunder att frigöra sin potential att växa och utvecklas

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag bland de större aktörerna i branschen. Bolaget har cirka 1100 medarbetare och 23 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning, och annan rådgivning åt företag och deras ägare.

Adress